Aanpassingen in diverse systemen

Om RIO goed te kunnen gebruiken en om RIO als geheel te laten slagen, zal het administratiesysteem (of –systemen) van de onderwijsinstelling ingericht moeten worden volgens het generieke informatiemodel RIO, dat per onderwijssector een specifiekere uitwerking kent. Het administratiesysteem is dan voortaan de bron voor de gegevens die automatisch aan de centrale registratie worden geleverd. Dat betekent dus dat er geen dubbele registratie meer nodig is, maar dat de indeling in de eigen registratie één-op-één overgenomen wordt in het centrale RIO-register.

Instellingen staan er bij het aanpassen van de administratiesystemen niet alleen voor. Samen met het ontwikkelteam van RIO bij DUO, de sectororganisaties, Kennisnet en de leveranciers van de administratiesystemen werken onderwijsinstellingen aan het ontwerp en de implementatie van RIO. Hiervoor fungeren per sector aparte werkgroepen waarin onderwijsinstellingen en de andere ketenpartners gezamenlijk optrekken. De focus is gericht op zowel de administratiesystemen van onderwijsinstellingen als het centrale RIO-register. Verder is het van belang dat voor de onderwijswet- en regelgeving essentiële systemen en diensten zoals BRON en informatieproducten ook met de RIO-indeling uit de voeten kunnen. Ook daar wordt aan gewerkt door DUO in samenwerking met het veld.

De aanpassingen in al die schakels zijn van belang om de voordelen van RIO optimaal tot hun recht te laten komen.


Wie is er verantwoordelijk voor RIO?

RIO is uniek in het onderwijsveld als informatievoorziening. Zowel het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), DUO als de onderwijsinstellingen (ondersteund door hun sectororganisaties) zijn gelijkwaardige ketenpartners in de ontwikkeling en het beheer van RIO. De ontwikkeling van RIO is ondergebracht in het programma Doorontwikkelen BRON. Het programma richt zich in brede zin op de vernieuwing van de onderwijsregisters van DUO, het bekostigingsproces en de gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en DUO. Binnen het ontwikkelspoor waar RIO bij hoort is DUO primair verantwoordelijk voor de bouw van de centrale voorziening. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het aanpassen van hun eigen administratiesystemen. Binnen iedere onderwijssector maken instellingen gezamenlijk afspraken over de toepassing van het informatiemodel RIO in de eigen sectorvoorzieningen. Ook partijen zoals de Inspectie van het Onderwijs zullen aanpassingen in hun systemen doorvoeren om RIO-gegevens te kunnen ontvangen en te verwerken. Al deze partijen stemmen met elkaar af over de planning en de te ontwikkelen functies, testen dit en stellen deze direct bij. Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen schuiven hierbij aan om de functionaliteit te beoordelen.


Edustandaard

Het Informatiemodel RIO is breed afgestemd met het onderwijsveld en heeft relaties op semantisch niveau met standaarden (waaronder het Kernmodel Onderwijsinformatie, KOI) die worden beheerd door Edustandaard. Het informatiemodel RIO is zelf ook geregistreerd bij Edustandaard. Edustandaard publiceert de informatiemodellen. In de projectfase is het beheer van de modellen bij DUO belegd. Na afronding van het project zijn er afspraken in de maak om het beheer van de informatiemodellen bij Edustandaard te beleggen.