Verschillende werkelijkheden

De huidige registratie van onderwijsinstellingen verloopt voor een groot deel via BRIN. Echter, BRIN heeft vooral betrekking op de juridische werkelijkheid van erkenningen, licenties en bekostiging. Dat is slechts één van de werkelijkheden waarmee een onderwijsinstelling te maken heeft. Er gaat informatie verloren of je komt informatie tekort als je deze indeling gebruikt voor andere onderwijsprocessen zoals bij publicatie van het eigen onderwijsaanbod via diverse kanalen, toezicht, distributie van leermateriaal en gemeentelijke processen. Voor het aanleveren van gegevens conform een andere werkelijkheid moeten onderwijsinstellingen op dit moment extra werk verzetten. Zij moeten zelf bewerkingen doorvoeren om de informatie passend te maken. Dit levert extra administratieve lasten op en de kans op fouten neemt toe.


Betekenis begrippen

Daarnaast verschilt de betekenis van ogenschijnlijk dezelfde begrippen als vestiging, locatie of school per proces. Dit kan tot discussies leiden tussen instellingen en hun partners over hoe resultaten en andere kengetallen te interpreteren.


Onderwijskundige werkelijkheid

De wens vanuit het onderwijsveld is om de registratie van instellingen en opleidingen te baseren op de eigen onderwijskundige werkelijkheid . Deze vormt de basis voor tal van processen, zowel in het kader van de wet- en regelgeving als in andere processen waarbij instellingen gegevens over zichzelf (moeten) verstrekken.


Knelpunten die opgelost gaan worden

Voorbeelden van knelpunten die onderwijsinstellingen met RIO niet langer hoeven te ervaren:

  • Beperkingen in de beschikbare informatie van BRIN waardoor dit niet goed aansluit op andere processen.

  • Discussies tussen instellingen en andere partijen zoals DUO, accountants en de Inspectie van het Onderwijs over hoe resultaten en bevindingen te interpreteren.

  • Extra administratieve lasten bij het verwerken van informatie van en voor derden.

  • Het gebrek aan overeenstemming over de juiste betekenis van begrippen.

  • Adressen in BRIN die niet kloppen of te beperkt zijn.